Đơn Xin Visa DS-260

Thông tin cần có:

 1. Họ tên
 2. Ngày tháng năm sinh
 3. Nơi sanh
 4. Địa chỉ
 5. Số phone
 6. Công việc hiện tại
 7. Tình trạng hôn nhân
 8. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, công việc hiện tại của vợ/chồng (nếu đang kết hôn)
 9. Ngày tháng năm kết hôn.
 10. Họ tên, năm sanh, nơi sanh, nơi ở hiện tại hoặc năm mất (nếu đã qua đời) của cha, mẹ.
 11. Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ở hiện tại của tất cả các con.
 12. Địa chỉ và thời gian ở từng nơi tính từ lúc đương đơn đủ 16 tuổi
 13. Công việc trong vòng 10 năm qua (Tên, địa chỉ chỗ làm; làm bao lâu mỗi nơi?)
 14. Tên trường, địa chỉ, thời gian học của mỗi trường học (bắt đầu từ lớp 1)

Xin cung cấp những thông tin cá nhân vui lòng liên lạc (408) 806-9356