January   2021 >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Booking info
Your cart is empty. To make a booking, please select the date in the calendar, and then select service and employee bellow.
Bảo Lãnh Cha Mẹ
Bảo Lãnh Cha Mẹ (2021-01-18)
1. Con ruột phải có Quốc Tịch Hoa Kỳ và,
2. Ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha hoặc mẹ.

30 mins
1
Select Employee and make a Booking
Linh Tran
Linh Tran
No booking
Start End Book
Start End Book
12:00 AM 12:30 AM Occupied
12:10 AM 12:40 AM Occupied
12:20 AM 12:50 AM Occupied
12:30 AM 1:00 AM Occupied
12:40 AM 1:10 AM Occupied
12:50 AM 1:20 AM Occupied
1:00 AM 1:30 AM Occupied
1:10 AM 1:40 AM Occupied
1:20 AM 1:50 AM Occupied
1:30 AM 2:00 AM Occupied
1:40 AM 2:10 AM Occupied
1:50 AM 2:20 AM Occupied
2:00 AM 2:30 AM Occupied
2:10 AM 2:40 AM Occupied
2:20 AM 2:50 AM Occupied
2:30 AM 3:00 AM Occupied
2:40 AM 3:10 AM Occupied
2:50 AM 3:20 AM Occupied
3:00 AM 3:30 AM Occupied
3:10 AM 3:40 AM Occupied
3:20 AM 3:50 AM Occupied
3:30 AM 4:00 AM Occupied
3:40 AM 4:10 AM Occupied
3:50 AM 4:20 AM Occupied
4:00 AM 4:30 AM Occupied
4:10 AM 4:40 AM Occupied
4:20 AM 4:50 AM Occupied
4:30 AM 5:00 AM Occupied
4:40 AM 5:10 AM Occupied
4:50 AM 5:20 AM Occupied
5:00 AM 5:30 AM Occupied
5:10 AM 5:40 AM Occupied
5:20 AM 5:50 AM Occupied
5:30 AM 6:00 AM Occupied
5:40 AM 6:10 AM Occupied
5:50 AM 6:20 AM Occupied
6:00 AM 6:30 AM Occupied
6:10 AM 6:40 AM Occupied
6:20 AM 6:50 AM Occupied
6:30 AM 7:00 AM Occupied
6:40 AM 7:10 AM Occupied
6:50 AM 7:20 AM Occupied
7:00 AM 7:30 AM Occupied
7:10 AM 7:40 AM Occupied
7:20 AM 7:50 AM Occupied
7:30 AM 8:00 AM Occupied
7:40 AM 8:10 AM Occupied
7:50 AM 8:20 AM Occupied
8:00 AM 8:30 AM Occupied
8:10 AM 8:40 AM Occupied
8:20 AM 8:50 AM Occupied
8:30 AM 9:00 AM Occupied
8:40 AM 9:10 AM Occupied
8:50 AM 9:20 AM Occupied
9:00 AM 9:30 AM Occupied
9:10 AM 9:40 AM Occupied
9:20 AM 9:50 AM Occupied
9:30 AM 10:00 AM Occupied
9:40 AM 10:10 AM Occupied
9:50 AM 10:20 AM Occupied
10:00 AM 10:30 AM Occupied
10:10 AM 10:40 AM Occupied
10:20 AM 10:50 AM Occupied
10:30 AM 11:00 AM Occupied
10:40 AM 11:10 AM Occupied
10:50 AM 11:20 AM Occupied
11:00 AM 11:30 AM Occupied
11:10 AM 11:40 AM Occupied
11:20 AM 11:50 AM
11:30 AM 12:00 PM
11:40 AM 12:10 PM
11:50 AM 12:20 PM
12:00 PM 12:30 PM
12:10 PM 12:40 PM
12:20 PM 12:50 PM
12:30 PM 1:00 PM
12:40 PM 1:10 PM
12:50 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:30 PM
1:10 PM 1:40 PM
1:20 PM 1:50 PM
1:30 PM 2:00 PM
1:40 PM 2:10 PM
1:50 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:30 PM
2:10 PM 2:40 PM
2:20 PM 2:50 PM
2:30 PM 3:00 PM
2:40 PM 3:10 PM
2:50 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:30 PM
3:10 PM 3:40 PM
3:20 PM 3:50 PM
3:30 PM 4:00 PM
3:40 PM 4:10 PM
3:50 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:30 PM
4:10 PM 4:40 PM
4:20 PM 4:50 PM
4:30 PM 5:00 PM Occupied
4:40 PM 5:10 PM Occupied
4:50 PM 5:20 PM Occupied
5:00 PM 5:30 PM Occupied
Bảo Lãnh Vợ Chồng
Bảo Lãnh Vợ Chồng (2021-01-18)
1. Người bảo lãnh là quốc tịch hoặc thường trú nhân
2. Hôn Thú

30 mins
1
Select Employee and make a Booking
Linh Tran
Linh Tran
No booking
Start End Book
Start End Book
12:00 AM 12:30 AM Occupied
12:10 AM 12:40 AM Occupied
12:20 AM 12:50 AM Occupied
12:30 AM 1:00 AM Occupied
12:40 AM 1:10 AM Occupied
12:50 AM 1:20 AM Occupied
1:00 AM 1:30 AM Occupied
1:10 AM 1:40 AM Occupied
1:20 AM 1:50 AM Occupied
1:30 AM 2:00 AM Occupied
1:40 AM 2:10 AM Occupied
1:50 AM 2:20 AM Occupied
2:00 AM 2:30 AM Occupied
2:10 AM 2:40 AM Occupied
2:20 AM 2:50 AM Occupied
2:30 AM 3:00 AM Occupied
2:40 AM 3:10 AM Occupied
2:50 AM 3:20 AM Occupied
3:00 AM 3:30 AM Occupied
3:10 AM 3:40 AM Occupied
3:20 AM 3:50 AM Occupied
3:30 AM 4:00 AM Occupied
3:40 AM 4:10 AM Occupied
3:50 AM 4:20 AM Occupied
4:00 AM 4:30 AM Occupied
4:10 AM 4:40 AM Occupied
4:20 AM 4:50 AM Occupied
4:30 AM 5:00 AM Occupied
4:40 AM 5:10 AM Occupied
4:50 AM 5:20 AM Occupied
5:00 AM 5:30 AM Occupied
5:10 AM 5:40 AM Occupied
5:20 AM 5:50 AM Occupied
5:30 AM 6:00 AM Occupied
5:40 AM 6:10 AM Occupied
5:50 AM 6:20 AM Occupied
6:00 AM 6:30 AM Occupied
6:10 AM 6:40 AM Occupied
6:20 AM 6:50 AM Occupied
6:30 AM 7:00 AM Occupied
6:40 AM 7:10 AM Occupied
6:50 AM 7:20 AM Occupied
7:00 AM 7:30 AM Occupied
7:10 AM 7:40 AM Occupied
7:20 AM 7:50 AM Occupied
7:30 AM 8:00 AM Occupied
7:40 AM 8:10 AM Occupied
7:50 AM 8:20 AM Occupied
8:00 AM 8:30 AM Occupied
8:10 AM 8:40 AM Occupied
8:20 AM 8:50 AM Occupied
8:30 AM 9:00 AM Occupied
8:40 AM 9:10 AM Occupied
8:50 AM 9:20 AM Occupied
9:00 AM 9:30 AM Occupied
9:10 AM 9:40 AM Occupied
9:20 AM 9:50 AM Occupied
9:30 AM 10:00 AM Occupied
9:40 AM 10:10 AM Occupied
9:50 AM 10:20 AM Occupied
10:00 AM 10:30 AM Occupied
10:10 AM 10:40 AM Occupied
10:20 AM 10:50 AM Occupied
10:30 AM 11:00 AM Occupied
10:40 AM 11:10 AM Occupied
10:50 AM 11:20 AM Occupied
11:00 AM 11:30 AM Occupied
11:10 AM 11:40 AM Occupied
11:20 AM 11:50 AM
11:30 AM 12:00 PM
11:40 AM 12:10 PM
11:50 AM 12:20 PM
12:00 PM 12:30 PM
12:10 PM 12:40 PM
12:20 PM 12:50 PM
12:30 PM 1:00 PM
12:40 PM 1:10 PM
12:50 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:30 PM
1:10 PM 1:40 PM
1:20 PM 1:50 PM
1:30 PM 2:00 PM
1:40 PM 2:10 PM
1:50 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:30 PM
2:10 PM 2:40 PM
2:20 PM 2:50 PM
2:30 PM 3:00 PM
2:40 PM 3:10 PM
2:50 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:30 PM
3:10 PM 3:40 PM
3:20 PM 3:50 PM
3:30 PM 4:00 PM
3:40 PM 4:10 PM
3:50 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:30 PM
4:10 PM 4:40 PM
4:20 PM 4:50 PM
4:30 PM 5:00 PM Occupied
4:40 PM 5:10 PM Occupied
4:50 PM 5:20 PM Occupied
5:00 PM 5:30 PM Occupied
Bảo Lãnh Fiancé
Bảo Lãnh Fiancé (2021-01-18)
Người bảo lãnh phải là Quốc Tịch Hoa Kỳ.

30 mins
1
Select Employee and make a Booking
Linh Tran
Linh Tran
No booking
Start End Book
Start End Book
12:00 AM 12:30 AM Occupied
12:10 AM 12:40 AM Occupied
12:20 AM 12:50 AM Occupied
12:30 AM 1:00 AM Occupied
12:40 AM 1:10 AM Occupied
12:50 AM 1:20 AM Occupied
1:00 AM 1:30 AM Occupied
1:10 AM 1:40 AM Occupied
1:20 AM 1:50 AM Occupied
1:30 AM 2:00 AM Occupied
1:40 AM 2:10 AM Occupied
1:50 AM 2:20 AM Occupied
2:00 AM 2:30 AM Occupied
2:10 AM 2:40 AM Occupied
2:20 AM 2:50 AM Occupied
2:30 AM 3:00 AM Occupied
2:40 AM 3:10 AM Occupied
2:50 AM 3:20 AM Occupied
3:00 AM 3:30 AM Occupied
3:10 AM 3:40 AM Occupied
3:20 AM 3:50 AM Occupied
3:30 AM 4:00 AM Occupied
3:40 AM 4:10 AM Occupied
3:50 AM 4:20 AM Occupied
4:00 AM 4:30 AM Occupied
4:10 AM 4:40 AM Occupied
4:20 AM 4:50 AM Occupied
4:30 AM 5:00 AM Occupied
4:40 AM 5:10 AM Occupied
4:50 AM 5:20 AM Occupied
5:00 AM 5:30 AM Occupied
5:10 AM 5:40 AM Occupied
5:20 AM 5:50 AM Occupied
5:30 AM 6:00 AM Occupied
5:40 AM 6:10 AM Occupied
5:50 AM 6:20 AM Occupied
6:00 AM 6:30 AM Occupied
6:10 AM 6:40 AM Occupied
6:20 AM 6:50 AM Occupied
6:30 AM 7:00 AM Occupied
6:40 AM 7:10 AM Occupied
6:50 AM 7:20 AM Occupied
7:00 AM 7:30 AM Occupied
7:10 AM 7:40 AM Occupied
7:20 AM 7:50 AM Occupied
7:30 AM 8:00 AM Occupied
7:40 AM 8:10 AM Occupied
7:50 AM 8:20 AM Occupied
8:00 AM 8:30 AM Occupied
8:10 AM 8:40 AM Occupied
8:20 AM 8:50 AM Occupied
8:30 AM 9:00 AM Occupied
8:40 AM 9:10 AM Occupied
8:50 AM 9:20 AM Occupied
9:00 AM 9:30 AM Occupied
9:10 AM 9:40 AM Occupied
9:20 AM 9:50 AM Occupied
9:30 AM 10:00 AM Occupied
9:40 AM 10:10 AM Occupied
9:50 AM 10:20 AM Occupied
10:00 AM 10:30 AM Occupied
10:10 AM 10:40 AM Occupied
10:20 AM 10:50 AM Occupied
10:30 AM 11:00 AM Occupied
10:40 AM 11:10 AM Occupied
10:50 AM 11:20 AM Occupied
11:00 AM 11:30 AM Occupied
11:10 AM 11:40 AM Occupied
11:20 AM 11:50 AM
11:30 AM 12:00 PM
11:40 AM 12:10 PM
11:50 AM 12:20 PM
12:00 PM 12:30 PM
12:10 PM 12:40 PM
12:20 PM 12:50 PM
12:30 PM 1:00 PM
12:40 PM 1:10 PM
12:50 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:30 PM
1:10 PM 1:40 PM
1:20 PM 1:50 PM
1:30 PM 2:00 PM
1:40 PM 2:10 PM
1:50 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:30 PM
2:10 PM 2:40 PM
2:20 PM 2:50 PM
2:30 PM 3:00 PM
2:40 PM 3:10 PM
2:50 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:30 PM
3:10 PM 3:40 PM
3:20 PM 3:50 PM
3:30 PM 4:00 PM
3:40 PM 4:10 PM
3:50 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:30 PM
4:10 PM 4:40 PM
4:20 PM 4:50 PM
4:30 PM 5:00 PM Occupied
4:40 PM 5:10 PM Occupied
4:50 PM 5:20 PM Occupied
5:00 PM 5:30 PM Occupied
Bảo Lãnh Anh, Chi, Em
Bảo Lãnh Anh, Chi, Em (2021-01-18)
1. Anh Chị Em ở Hoa Kỳ phải có Quốc Tịch Hoa Kỳ
2. Anh Chị Em ở Việt Nam độc thân hoặc đã lập gia đình

30 mins
1
Select Employee and make a Booking
Linh Tran
Linh Tran
No booking
Start End Book
Start End Book
12:00 AM 12:30 AM Occupied
12:10 AM 12:40 AM Occupied
12:20 AM 12:50 AM Occupied
12:30 AM 1:00 AM Occupied
12:40 AM 1:10 AM Occupied
12:50 AM 1:20 AM Occupied
1:00 AM 1:30 AM Occupied
1:10 AM 1:40 AM Occupied
1:20 AM 1:50 AM Occupied
1:30 AM 2:00 AM Occupied
1:40 AM 2:10 AM Occupied
1:50 AM 2:20 AM Occupied
2:00 AM 2:30 AM Occupied
2:10 AM 2:40 AM Occupied
2:20 AM 2:50 AM Occupied
2:30 AM 3:00 AM Occupied
2:40 AM 3:10 AM Occupied
2:50 AM 3:20 AM Occupied
3:00 AM 3:30 AM Occupied
3:10 AM 3:40 AM Occupied
3:20 AM 3:50 AM Occupied
3:30 AM 4:00 AM Occupied
3:40 AM 4:10 AM Occupied
3:50 AM 4:20 AM Occupied
4:00 AM 4:30 AM Occupied
4:10 AM 4:40 AM Occupied
4:20 AM 4:50 AM Occupied
4:30 AM 5:00 AM Occupied
4:40 AM 5:10 AM Occupied
4:50 AM 5:20 AM Occupied
5:00 AM 5:30 AM Occupied
5:10 AM 5:40 AM Occupied
5:20 AM 5:50 AM Occupied
5:30 AM 6:00 AM Occupied
5:40 AM 6:10 AM Occupied
5:50 AM 6:20 AM Occupied
6:00 AM 6:30 AM Occupied
6:10 AM 6:40 AM Occupied
6:20 AM 6:50 AM Occupied
6:30 AM 7:00 AM Occupied
6:40 AM 7:10 AM Occupied
6:50 AM 7:20 AM Occupied
7:00 AM 7:30 AM Occupied
7:10 AM 7:40 AM Occupied
7:20 AM 7:50 AM Occupied
7:30 AM 8:00 AM Occupied
7:40 AM 8:10 AM Occupied
7:50 AM 8:20 AM Occupied
8:00 AM 8:30 AM Occupied
8:10 AM 8:40 AM Occupied
8:20 AM 8:50 AM Occupied
8:30 AM 9:00 AM Occupied
8:40 AM 9:10 AM Occupied
8:50 AM 9:20 AM Occupied
9:00 AM 9:30 AM Occupied
9:10 AM 9:40 AM Occupied
9:20 AM 9:50 AM Occupied
9:30 AM 10:00 AM Occupied
9:40 AM 10:10 AM Occupied
9:50 AM 10:20 AM Occupied
10:00 AM 10:30 AM Occupied
10:10 AM 10:40 AM Occupied
10:20 AM 10:50 AM Occupied
10:30 AM 11:00 AM Occupied
10:40 AM 11:10 AM Occupied
10:50 AM 11:20 AM Occupied
11:00 AM 11:30 AM Occupied
11:10 AM 11:40 AM Occupied
11:20 AM 11:50 AM
11:30 AM 12:00 PM
11:40 AM 12:10 PM
11:50 AM 12:20 PM
12:00 PM 12:30 PM
12:10 PM 12:40 PM
12:20 PM 12:50 PM
12:30 PM 1:00 PM
12:40 PM 1:10 PM
12:50 PM 1:20 PM
1:00 PM 1:30 PM
1:10 PM 1:40 PM
1:20 PM 1:50 PM
1:30 PM 2:00 PM
1:40 PM 2:10 PM
1:50 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:30 PM
2:10 PM 2:40 PM
2:20 PM 2:50 PM
2:30 PM 3:00 PM
2:40 PM 3:10 PM
2:50 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:30 PM
3:10 PM 3:40 PM
3:20 PM 3:50 PM
3:30 PM 4:00 PM
3:40 PM 4:10 PM
3:50 PM 4:20 PM
4:00 PM 4:30 PM
4:10 PM 4:40 PM
4:20 PM 4:50 PM
4:30 PM 5:00 PM Occupied
4:40 PM 5:10 PM Occupied
4:50 PM 5:20 PM Occupied
5:00 PM 5:30 PM Occupied
Thư Thông Báo

Để chắc chắn rằng quí vị không bỏ lỡ tin tức mới nhất về bảo lãnh, di trú và xã hội. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin thông báo.

Văn Phòng Tại San Jose

621 Tully Road #201 San Jose, CA 95111
(Trong Khu Hồng Minh Travel, Góc Senter & Tully)

Phone: 408.806.9356
Email: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Tại VN

311/18 Quốc Lộ 50, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn, Việt Nam

Phone: +84 35 464 8032
Email: vietlinhservices@yahoo.com